จำนวนผู้เข้าชม


Tracked by Histats.com
A meetme.com Partnership
ประกาศ
โครงการประชุมสัมมนาเรื่อง คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต - 15 กุมภาพันธ์ 2560

 การบรรยายพิเศษ เรื่อง กลยุทธ์ และประสบการณ์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

 
โครงการประชุมสัมมนาเรื่อง คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต - 15 กุมภาพันธ์ 2560

  การบรรยายพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการคณะกรรม ป.ป.ช. วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

 
การร่วมประกาศเจตจำนง สุจริตของผู้บริหารและบุคลากรของกรมศิลปากร ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - 15 กุมภาพันธ์ 2560
  นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นผู้นำประกาศเจตจำนง "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" และบุคลากรของกรมศิลปากรร่วมประกาศเจตจำนง วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
 
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน - 15 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (กองทุนโบราณคดี) - 23 พฤศจิกายน 2558
คู่มือคำอธิบายแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity & Transparency Assessment) - 26 ตุลาคม 2558
แบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 2559 - 26 ตุลาคม 2558
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (กองทุนโบราณคดี) - 17 กันยายน 2558
ขอเชิญร่วมงาน "วิจิตรภูษาศิลปากร" พร้อมกับกิจกรรมโครงการ Creative Fine Arts 2015 - 13 สิงหาคม 2558

กิจกรรม Creative Fine Arts 2015 ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2558

 
การประชุมชี้แจง แนวทางการจัดทำคู่มือประชาชนของหน่วยงานตัวอย่างตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ - 10 กุมภาพันธ์ 2558
อำนาจหน้าที่โดยสังเขปของกองโบราณคดีใต้น้ำและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม - 2 กุมภาพันธ์ 2558

 คลิกดูรายละเอียดอำนาจหน้าที่ 

    กองโบราณคดีใต้น้ำ      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม

            

 
การแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 - 30 มกราคม 2558

 

 
ประชาสัมพันธ์ หนังสือแนะนำการท่องเที่ยวของ กรมศิลปากร - 12 มกราคม 2558

 

 
จดหมายข่าว ก.พ.ร. ฉบันที่ 1 เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2558 - 5 มกราคม 2558

    

 
การรายงาน ผลการดำเนินงาน - 19 เมษายน 2558
effority.WF_HTML