จำนวนผู้เข้าชม


Tracked by Histats.com
A meetme.com Partnership

 

สำนักการสังคีต ประกอบด้วยโรงละครแห่งชาติ จำนวน ๓ แห่ง  (ส่วนกลาง ๑ แห่ง และส่วนภูมิภาค ๒ แห่ง)

 

 

ลักษณะงานที่หน่วยงานให้บริการ  เป็นสถานที่จัดการแสดงนาฎดุริยางคศิลป์ ซึ่งเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ที่ควรช่วยกันส่งเสริม ดูแล และเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานได้ภาคภูมิใจในความเป็นไทย  โดยเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีการบริหารงานแบบ ไม่หวังผลกำไร ประกอบด้วยโรงละครแห่งชาติ จำนวน ๓ แห่ง ตั้งอยู่ในส่วนกลาง (กรุงเทพ) ๑ แห่ง และส่วนภูมิภาค ๒ แห่ง คือจังหวัดสุพรรณบุรี และ จังหวัดนครราชสีมา

 

จุดเด่นในการให้บริการของหน่วยงาน  เป็นสถานที่จัดกิจกรรม เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนเป็นสถานที่จัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างชาติ  มีการทำนุบำรุง ส่งเสริมเผยแพร่ และให้บริการทางวิชาการด้านนาฏดุริยางคศิลป์แก่ประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ      
โรงละครแห่งชาติ
รูปภาพ

โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

ประเมินความพึงพอใจ: แสดงความคิดเห็น
รูปภาพ

โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี

ประเมินความพึงพอใจ: แสดงความคิดเห็น
รูปภาพ

โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา

ประเมินความพึงพอใจ: แสดงความคิดเห็น