จำนวนผู้เข้าชม


Tracked by Histats.com
A meetme.com Partnership
 

 โครงสร้าง บุคลากร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 

 

 

 
 

นางวิไลลักษณ์ เกียรติธีรรัตน์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 
   

นายอุษณะ  อำนาจสกุลฤทธิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวโสภิตา พรหมเกษ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 นายวิสูตร บุญเหลือ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสมพร  รบชนะชน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 นางวาสนา  ญาณฤทธิ์

 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นายศรัณย์ ญาณฤทธิ์

เจ้าพนักงานธุรการ