Mode:  
ผลการดำเนินงาน ๒๕๕๗
กรมศิลปากร 2557
01 ต.ค. 2556 - 30 ก.ย. 2557
 
KPI Org KPI Project
ตารางกิจกรรม
 Today View Date: 
พฤษภาคมมิถุนายน 2561กรกฎาคม
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8

ประกาศ
เอกสาร การลดขั้นตอนการดำเนินงานเอกสาร การลดขั้นตอนการดำเนินงาน - 24 กุมภาพันธ์ 2557

แหล่งข้อมูลเอกสารการลดขั้นตอนการดำเนินงาน

 read more ...


Forgot Password ?

จำนวนผู้เข้าชม


Tracked by Histats.com
A meetme.com Partnership
ลิ้งค์ ข้อมูลอื่นๆ

 ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ Fine Art Catalog

ประกาศ
โครงการประชุมสัมมนาเรื่อง คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต - 15 กุมภาพันธ์ 2560

 การบรรยายพิเศษ เรื่อง กลยุทธ์ และประสบการณ์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

 
โครงการประชุมสัมมนาเรื่อง คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต - 15 กุมภาพันธ์ 2560

  การบรรยายพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการคณะกรรม ป.ป.ช. วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

 
การร่วมประกาศเจตจำนง สุจริตของผู้บริหารและบุคลากรของกรมศิลปากร ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - 15 กุมภาพันธ์ 2560
  นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นผู้นำประกาศเจตจำนง "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" และบุคลากรของกรมศิลปากรร่วมประกาศเจตจำนง วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
 
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน - 15 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (กองทุนโบราณคดี) - 23 พฤศจิกายน 2558
คู่มือคำอธิบายแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity & Transparency Assessment) - 26 ตุลาคม 2558
แบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 2559 - 26 ตุลาคม 2558
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (กองทุนโบราณคดี) - 17 กันยายน 2558
ขอเชิญร่วมงาน "วิจิตรภูษาศิลปากร" พร้อมกับกิจกรรมโครงการ Creative Fine Arts 2015 - 13 สิงหาคม 2558

กิจกรรม Creative Fine Arts 2015 ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2558

 
การประชุมชี้แจง แนวทางการจัดทำคู่มือประชาชนของหน่วยงานตัวอย่างตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ - 10 กุมภาพันธ์ 2558
อำนาจหน้าที่โดยสังเขปของกองโบราณคดีใต้น้ำและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม - 2 กุมภาพันธ์ 2558

 คลิกดูรายละเอียดอำนาจหน้าที่ 

    กองโบราณคดีใต้น้ำ      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม

            

 
การแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 - 30 มกราคม 2558

 

 
ประชาสัมพันธ์ หนังสือแนะนำการท่องเที่ยวของ กรมศิลปากร - 12 มกราคม 2558

 

 
จดหมายข่าว ก.พ.ร. ฉบันที่ 1 เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2558 - 5 มกราคม 2558

    

 
การรายงาน ผลการดำเนินงาน - 19 เมษายน 2558
สำรวจความคิดเห็นเพื่อปรับปรุง หน่วยงานบริการ กรมศิลปากร
รูป

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

คลิกเพื่อดำเนินการ: ประเมินผลความพึงพอใจ
รูป

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

คลิกเพื่อดำเนินการ: ประเมินผลความพึงพอใจ
รูป

โรงละครแห่งชาติ

คลิกเพื่อดำเนินการ: ประเมินผลความพึงพอใจ
รูป

หอสมุดแห่งชาติ

คลิกเพื่อดำเนินการ: ประเมินผลความพึงพอใจ
รูป

อุทยานประวัติศาสตร์

คลิกเพื่อดำเนินการ: ประเมินผลความพึงพอใจ
เอกสาร การลดขั้นตอนการดำเนินงาน
Documents
 TitleOwnerCategoryModified DateSize 
Text/HTML
POSITION_NAME USER_NAME
สศก.1 s_finearts1
สศก.2 s_finearts2
สศก.3 s_finearts3
สศก.4 s_finearts4
สศก.5 s_finearts5
สศก.6 s_finearts6
สศก.7 s_finearts7
สศก.8 s_finearts8
สศก.9 s_finearts9
สศก.10 s_finearts10
สศก.11 s_finearts11
สศก.12 s_finearts12
สศก.13 s_finearts13
สศก.14 s_finearts14
สศก.15 s_finearts15
สบค archaeology
สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ museum
สำนักการสังคีต dramatic_art
สำนักช่างสิบหมู่ artist10
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ archives
สำนักสถาปัตยกรรม architecture
สำนักวรรณกรรม literature
กลุ่มคลัง finance
กลุ่มแผนงานโครงการ planning
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ icts
สำนักหอสมุดแห่งชาติ library
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ hp_muangsing
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี nm_rajburi
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน nm_chieangsan
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร nm_chumphon
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกาญจนาภิเษก nm_khanchanapisek
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง nm_utong
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ nm_prapratomjedee
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี na_12_chantaburi
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย nm_ramkamhang
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ nm_chiangmai
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น nm_khonkaen
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง nm_banchieng
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช nm_nakonsrithammaraj
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก nm_sawanworanayok]
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป nm_gallery
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติศิลป พีระศรี อนุสรณ์ nm_silpabhirasri
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา nl_80_songkla

 

why am i always seeing orbs of light when i am alone in my house late at night? and what is the best place to buy subscribers for youtube free
แบบฟอร์ม
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิลปากร - 13 สิงหาคม 2558
แบบฟอร์มขอมีบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพรบ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 - 14 มกราคม 2558
อปท
ศึกษาดูงานการอนุรักษ์โบราณสถานในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา วันที่ 23 ธันวาคม 2557 - 15 มกราคม 2558

  รับชมวีดีโอ (1), (2), (3), (4)

 
บรรยายพิเศษ โดยท่าน กิตติพันธ์ พานสุวรรณ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 โรงแรมเวียงใต้ - 14 มกราคม 2558
บรรยายพิเศษ โดย ท่านสุรศักดิ์ แป้นงาม เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 โรงแรมเวียงใต้ - 14 มกราคม 2558
บรรยายพิเศษ “แนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากร โดย ท่านสมชาย ณ นครพนม - 14 มกราคม 2558
การบรรยายพิเศษโดยท่านเรวดี สกุลพาณิช เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 โรงแรมเวียงใต้ - 14 มกราคม 2558